Aktualności

Projekt Świadomy e-użytkownik

Projekt „Świadomy e-użytkownik” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „PRO-MOTOR”.

Projekt realizowany jest w terminie: 13.06.2019 – 12.06.2021.

Wartość projektu: 1 992 403,48 PLN. Wartość wkładu UE: 1 686 171,06 PLN.

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu 1000 mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny poprzez ich udział w okresie 24 miesięcy w szkoleniach dotyczących kompetencji cyfrowych.

Cele szczegółowe projektu to przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego poruszania się świecie nowoczesnych technologii oraz przełamywanie lęku związanego z korzystaniem z nowoczesnych narzędzi. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację bezpłatnych szkoleń stacjonarnych i e-learningowe w zakresie kompetencji cyfrowych w następujących obszarach: edukacja, sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, praca i rozwój zawodowy, zdrowie, odpoczynek i hobby, zaangażowanie obywatelskie.

 

Kto może przystąpić?

Projekt skierowany jest do 1000 mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w wieku powyżej 44. roku życia. W projekcie mile widziane są osoby niepełnosprawne, w tym osoby niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 550 kobiet i 450 mężczyzn z ww. województw.

 

Jak się zgłosić?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie:

Formularz zgłoszeniowy

 

Rezultatem realizacji projektu będzie zmniejszenie marginalizacji związanej z nieznajomością zasad korzystania z nowoczesnych technologii oraz rozbudzenie w uczestnikach potrzeb korzystania z narzędzi IT, takich jak: komputer, Internet, telefony komórkowe, co przyczyni się do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym.

 

Wartość projektu: 1 992 403,48 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 686 171,06 PLN

Podobne posty
Gazeta z niespodzianką – nr 5
Cezary Chrobot trzeci w Brnie