Liczy się wiedza

Projekt pt. „Liczy się wiedza” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez MS Consulting Agnieszka Mazurek w partnerstwie z Stowarzyszeniem PRO-MOTOR w ramach Osi Priorytetowej: 10 „Edukacja”, Działania: 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie: 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AJ, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 472 000,00 PLN
Wkład funduszy europejskich: 401 200,00 PLN

CEL PROJEKTU:

Głównym celem realizowanego projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez ukończenie kursów w obszarze branży hotelarsko–restauracyjno–cateringowej (HoReCa) i turystycznej przez 100 osób dorosłych na terenie obszaru objętego ZIT AJ, w okresie od 2017.03.01 – 2018.04.30

W efekcie:

 • 50 osób o niskich kwalifikacjach zostanie objętych doradztwem edukacyjno–zawodowym oraz uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia;
 • 50 osób powyżej 50 roku życia zostanie objętych doradztwem edukacyjno–zawodowym oraz uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia;

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

osoby dorosłe, które w rozumieniu przepisów KC zamieszkują obszar woj. dolnośląskiego, w tym obszar objęty ZIT AJ, tj. powiat jeleniogórski, Jelenią Górę Miasto, powiat lwówecki (gm. Gryfów Śląski, Lubomierz, Mirsk, Wleń), powiat złotoryjski (gm. Pielgrzymka, Świerzawa, Wojcieszów, Złotoryja), spełniające co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • posiadają wykształcenie na poziomie co najwyżej ponadgimnazjalnym (tzn. osoby o niskich kwalifikacjach), lub
 • są w wieku 50+.

Rekrutacja odbywa się poprzez dostarczenie do Biura projektu deklaracji udziału w projekcie oraz weryfikację spełnienia kryteriów kwalifikujących do udziału w projekcie, jak również poprzez ocenę stopnia motywacji do udziału w projekcie.

OFERUJEMY:

1. Indywidualne doradztwo edukacyjno–zawodowe

Doradca dokona analizy wiedzy, umiejętności, potencjału uczestnika, określi jego predyspozycje zawodowe oraz opracuje jego dalszą ścieżkę udziału w projekcie, pomoże zdefiniować potrzeby oraz oczekiwania w kontekście kursów.

2. Kształcenie w formach pozaszkolnych:

 • Kurs podnoszący umiejętności zawodowe, z zakresu:
  • „Kucharz” w wymiarze 80 h
 • Kurs kompetencji ogólnych z zakresu „Przywództwo, budowanie i kierowanie zespołem” w wymiarze 32h
 • Kursy z zakresu:
  • „Profesjonalna obsługa klienta” – 32h
  • „Savoir vivre w biznesie” – 32h
  • „Planowanie i organizacja imprez i usług turystycznych” – 32h

Każdy z uczestników projektu otrzyma wsparcie doradcze oraz szkoleniowe, które przyczyni się do podniesienia umiejętności zawodowych z zakresu kucharz oraz dodatkowe wsparcie szkoleniowe podnoszące jego kompetencje ogólne bądź inne indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego uczestnika i uczestniczki.

PLIKI DO POBRANIA:

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 • Załącznik nr 1 Wzór Formularza rekrutacyjnego.
 • Załącznik nr 2 Wzór Karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego.
 • Załącznik nr 3 Wzór Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 • Załącznik nr 4 Wzór Umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 • Załącznik nr 5 Wniosek o refundację kosztów dojazdu.

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA

 • Harmonogram na miesiąc kwiecień 2017 r.
 • Harmonogram na miesiąc maj 2017 r.
 • Harmonogram na miesiąc czerwiec 2017 r.
 • Harmonogram na miesiąc lipiec 2017 r.

DANE DO KONTAKTU:

Biuro projektu

Gdyńska 25/lokal 32, 58-100 Świdnica
Długa 6, 58-100 Świdnica

tel. 533 329 416
projekt@promotor.swidnica.pl