Moje nowe kwalifikacje

 

CEL PROJEKTU:

Głównym celem realizowanego projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez ukończenie kursów w obszarze branży hotelarsko–restauracyjno–cateringowej (HoReCa) i turystycznej przez 120 osób dorosłych na terenie Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji, w okresie od 2017.02.01 – 2018.10.31.

W efekcie:

 • 60 osób o niskich kwalifikacjach zostanie objętych doradztwem edukacyjno–zawodowym oraz uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia;
 • 60 osób powyżej 50 roku życia zostanie objętych doradztwem edukacyjno–zawodowym oraz uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia;
 • 60 osób zamieszkujących obszary wiejskie, uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

osoby dorosłe, które w rozumieniu przepisów KC zamieszkują obszar woj. dolnośląskiego, w tym Legnicko – Głogowski Obszar Interwencji (LGOI), tj. Gminy miejskie: Jawor, Głogów, Chojnów, Lubin, Legnica, wiejskie: Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Złotoryja, Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice, Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Marciszów, Miłkowice, Ruja, Lubin, Rudna, Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, miejsko-wiejskie: Prochowice, Ścinawa, Chocianów, Polkowice, Przemków, Bolków, spełniające co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • posiadają wykształcenie na poziomie co najwyżej ponadgimnazjalnym (tzn. osoby o niskich kwalifikacjach), lub
 • są w wieku 50+.

Rekrutacja odbywa się poprzez dostarczenie do Biura projektu deklaracji udziału w projekcie oraz weryfikację spełnienia kryteriów kwalifikujących do udziału w projekcie, jak również poprzez ocenę stopnia motywacji do udziału w projekcie.

OFERUJEMY:

1. Indywidualne doradztwo edukacyjno–zawodowe

Doradca dokona analizy wiedzy, umiejętności, potencjału uczestnika, określi jego predyspozycje zawodowe oraz opracuje jego dalszą ścieżkę udziału w projekcie, pomoże zdefiniować potrzeby oraz oczekiwania w kontekście kursów.

2. Kształcenie w formach pozaszkolnych:

 • Kursy podnoszące umiejętności zawodowe, z zakresu:
  • „Kucharz” w wymiarze 128 h
  • „Dietetyk” w wymiarze 128 h
  • „Kelner” w wymiarze 80 h
  • „Recepcjonista” w wymiarze 64h
 • Kurs kompetencji ogólnych z zakresu „Przywództwo, budowanie i kierowanie zespołem” w wymiarze 32h
 • Kursy z zakresu:
  • „Profesjonalna obsługa klienta” – 32h
  • „Savoir vivre w biznesie” – 32h
  • „Planowanie i organizacja imprez i usług turystycznych” – 32h

Każdy z uczestników projektu otrzyma wsparcie doradcze oraz szkoleniowe, które przyczyni się do podniesienia umiejętności zawodowych z zakresu kucharz, kelner bądź recepcjonista oraz dodatkowe wsparcie szkoleniowe podnoszące jego kompetencje ogólne bądź inne indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego uczestnika i uczestniczki.

Projekt pt. „Moje nowe kwalifikacje” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Stowarzyszenie PRO-MOTOR w partnerstwie z MS Consulting Agnieszka Mazurek w ramach Osi Priorytetowej: 10 „Edukacja”,  Działania: 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie: 10.4.1 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 642 750,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 546 337,50 PLN.