Informacje

Stowarzyszenie pro – motor zrzesza osoby fizyczne i prawne zainteresowane:
  • promocją i rozwojem sportów motorowych i motocyklowych,
  • promocją i rozwojem młodzieży
  • upowszechnianiem postaw obywatelskich
  • promowaniem utalentowanej młodzieży
  • podejmowaniem działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród jego uczestników,
  • podnoszeniem kwalifikacji osób kierujących pojazdami.
Celem działalności Stowarzyszenia jest:

– upowszechnianie sportów motorowych i motocyklowych,
– kreowanie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej,
– stwarzanie członkom Stowarzyszenia dogodnych warunków rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności,
– promowanie bezpiecznej jazdy oraz podejmowanie działań na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach,
– podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i postrzegania jako uczestników ruchu drogowego,
– ochrona praw i interesów zmotoryzowanych,
– szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.
– podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynności,
Sposobami realizacji celów Stowarzyszenia są w szczególności:
– zgłaszanie i uczestnictwo prowadzonego przez Stowarzyszenie klubu motocyklowego – „KSM motoswidnica” do rozgrywek w klasie rookie, superstock, superbike oraz markowych pucharów zgodnie ze Statutem, Regulaminami PZM,
– prowadzenie działań promujących sport, kulturę fizyczną i aktywne formy wypoczynku;
– zajmowanie się doradztwem, poradnictwem i szkoleniem w zakresie właściwym dla celów Stowarzyszenia.
– nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami zajmującymi się i mającymi wpływ na sprawy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
– popularyzacja przepisów ruchu drogowego oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– podejmowanie inicjatyw służących ochronie praw i interesów członków Stowarzyszenia oraz indywidualnych użytkowników pojazdów mechanicznych,
– współdziałanie z samorządami lokalnymi, klubami motocyklowymi i innymi organizacjami społecznymi w zakresie praktycznego wdrażania celów Stowarzyszenia,
– inspirowanie społecznego działania na rzecz realizacji zadań Stowarzyszenia.
– inicjowanie i organizowanie giełd, targów, wystaw itp. imprez związanych z zakresem działania Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Prezes – Mariusz Kalista
2. Wiceprezes – Jan Betlej
3. Skarbnik – Jolanta Beresztan
4. Sekretarz – Joanna Drapała