Jak zostać członkiem?

Członkiem Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce lub poza jej granicami, popierające cele Stowarzyszenia określone w Statucie, o nieposzlakowanej opinii, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.
W razie wątpliwości Zarząd może żądać od osoby ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków dokumentów lub innego rodzaju dowodów potwierdzających spełnianie wyżej określonych przesłanek. Decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, na podstawie zamieszczonej na stronie deklaracji kandydata, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd.
Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do czynnego udziału w realizacji celów i działań Stowarzyszenia oraz do opłacania składek członkowskich w wysokości określonej w regulaminie.

Deklarację należy przesłać na adres siedziby Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie pro-motor
ul. Żeromskiego 14
58-100 Świdnica