Statut Stowarzyszenia

Świdnica, dnia 04 lutego 2009 r.
z późn. zm. z dnia 10 stycznia 2011 r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
————————————

§ 1

1. Stowarzyszenie „pro – motor” zwane dalej ,,Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem non profit.
2. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne zainteresowane promocją kultury i sztuki oraz rozwojem sportów motorowych i motocyklowych, podejmowaniem działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród jego uczestników oraz podnoszeniem kwalifikacji osób kierujących pojazdami.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia są wszystkie kraje świata.
2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Świdnicy przy ul. Żeromskiego 14.

§ 3

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą prawo o stowarzyszeniach, własnym statutem.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy ogółu członków oraz wsparciu sponsorów. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
2. Stowarzyszenie może powoływać fundacje, uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i fundacjach.

§ 7

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 8

Stowarzyszenie może używać pieczęci i logo. Wzór logo i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

————————————-

§ 9

1. Stowarzyszenie, poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, popularyzację, konsolidację i rozwój kultury i sztuki oraz poprzez promocję zdrowia, prowadzi działalność na rzecz całego społeczeństwa oraz członków Stowarzyszenia.

2. Celem działalności Stowarzyszenia jest:

1) upowszechnianie sportów motorowych i motocyklowych,
2) kreowanie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej,
3) stwarzanie członkom Stowarzyszenia dogodnych warunków rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności,
4) promowanie bezpiecznej jazdy oraz podejmowanie działań na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach,
5) podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i postrzegania jako uczestników ruchu drogowego,
6) ochrona praw i interesów zmotoryzowanych,
7) szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.
8) podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynności,
9) promocja i wzmocnienie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym,
10) promocja młodych talentów w zakresie sportu kultury i sztuki,
11) rozwój społeczeństwa informatycznego, popularyzacja nowych rozwiązań i narzędzi w działaniach artystycznych oraz edukacji kulturalnej oraz sportu,
12) wspieranie działalności artystycznej i podnoszenie poziomu twórczości,

3. Sposobami realizacji celów Stowarzyszenia są w szczególności:

1) zgłaszanie i uczestnictwo prowadzonego przez Stowarzyszenie klubu motocyklowego – „KSM motoswidnica” do rozgrywek w klasie rookie, superstock, superbike oraz markowych pucharów zgodnie ze Statutem, Regulaminami PZM,
2) prowadzenie działań promujących sport, kulturę fizyczną i aktywne formy wypoczynku;
3) zajmowanie się doradztwem, poradnictwem i szkoleniem w zakresie właściwym dla celów Stowarzyszenia.
4) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami zajmującymi się i mającymi wpływ na sprawy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
5) popularyzacja przepisów ruchu drogowego oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
6) podejmowanie inicjatyw służących ochronie praw i interesów członków Stowarzyszenia oraz indywidualnych użytkowników pojazdów mechanicznych,
7) współdziałanie z samorządami lokalnymi, klubami motocyklowymi i innymi organizacjami społecznymi w zakresie praktycznego wdrażania celów Stowarzyszenia,
8) inspirowanie społecznego działania na rzecz realizacji zadań Stowarzyszenia.
9) inicjowanie i organizowanie giełd, targów, wystaw itp. imprez związanych z zakresem działania Stowarzyszenia.
10) działalność wydawnicza,
11) organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, wystaw, koncertów, festiwali, spotkań z artystami,
12) organizowanie i współdziałanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych,
13) inicjowanie działalności wydawniczej ,
14) prowadzenie serwisu internetowego o tematyce kulturalnej, sporcie,
15) współpraca z władzami miast, placówkami oświatowymi w celu promowania „młodych talentów” i organizacji twórczości artystycznej.
4. Dla zabezpieczenia celów i zadań programowych mogą być powoływane stałe i doraźne komisje, ośrodki i zespoły problemowe.
5. W swojej działalności Stowarzyszenie może stosować wszelkie nowoczesne techniki popularyzatorskie jak: czasopisma, biuletyny, nagrania fonograficzne i video – magnetowidowe, fotografikę, plakat, komputerowe systemy informatyczne, internet, itp.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

———————————————————

§ 10

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1) Zwyczajnych
2) Wspierających
3) Honorowych

§ 11

1. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce lub poza jej granicami, popierające cele Stowarzyszenia określone w Statucie o nieposzlakowanej opinii, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. W razie wątpliwości Zarząd może żądać od osoby ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków lub od członka dokumentów lub innego rodzaju dowodów potwierdzających spełnianie przez członka przesłanek określonych w ust. 1.
3. Członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 12

1. Wszyscy Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają te same prawa i obowiązki.
2. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia, oraz uczestniczenia w Walnym Zjeździe.
2) korzystania z pomocy Stowarzyszenia.
3) odwołać się od decyzji Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego w sprawie skreślenia z listy członków stowarzyszenia.

2. Członek Zwyczajny ma obowiązek :

1) przestrzegać postanowień statutu oraz stosować się do uchwał organów Stowarzyszenia,
2) brać czynny udział w realizacji celów i zadań,
3) dbać o rozwój stowarzyszenia,
4) wpływać na podnoszenie jakości działania,
5) regularnie opłacać składkę członkowską.

§ 13

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie :

1) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi.
2) Skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku po wcześniejszym, bezskutecznym pisemnym upomnieniu.
3) Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
4) Śmierci członka.

§ 14

1. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera działalność Stowarzyszenia i wspiera je finansowo, opłacając wielokrotność składki członkowskiej.
2. Członka Wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej umowy zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd.
3. Członek Wspierający ma prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w pkt.2.
4. Członkowie Wspierający działają za pośrednictwem swych przedstawicieli, którzy uczestniczą w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 15

1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
2. Godność Członka Honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Członek Honorowy ma wszystkie prawa Członka Zwyczajnego.
4. Członek Honorowy jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna i Władze Stowarzyszenia

—————————————————————————

§ 16

1. Organami Stowarzyszenia są :

1) Walny Zjazd Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja wszystkich władz trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków władz, istnieje możliwość kooptacji, która nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru.

§ 17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walny Zjazd zwoływany przez Zarząd.
2. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 18

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zjazdu należy :

1) Uchwalenie Statutu Klubu.
2) Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
3) Wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia.
4) Odwoływanie Prezesa Klubu na wniosek członków Zarządu Klubu.
5) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
6) Ustalanie wysokości składek członkowskich.
7) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
8) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w wypadkach wskazanych w Statucie.
9) Udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
10) Udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej.
11) Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz preliminarza budżetowego.
12) Odwołanie Zarządu Klubu może nastąpić w trakcie trwania kadencji w wyniku uchwały podjętej większością 3/4 głosów Członków Walnego Zebrania w przypadku;
a) nie przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności klubu za sezon poprzedni do końca pierwszego kwartału roku następnego,
b) doprowadzenia do nadużyć finansowych w klubie,
c) nie otrzymania absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 19

1. Walny Zjazd jest władny do podejmowania uchwały zwykłą większością głosów – w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie podanym w zawiadomieniu – większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych.
2. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia wymaga dla swej ważności 2/3 głosów ogólnej liczby członków przy obecności nie mniej niż 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 20

1. Zwyczajny Zjazd odbywa się raz w roku.
2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, na żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia lub z własnej inicjatywy Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajny Zjazd w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
3. Nadzwyczajny Zjazd obraduje nad sprawami dla których został powołany.
4. O terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zjazdu, powiadamia członków Zarząd pisemnie na 14 dni przed jego otwarciem.

§ 21

1. Walny Zjazd wybiera w głosowaniu tajnym 4 osobowy Zarząd w składzie: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.
2. Wyboru dokonuje się oddzielnie na prezesa. Członków Zarządu wybiera się w łącznym głosowaniu.

§ 22

1. Zarząd jest organem kierującym i wykonawczym Stowarzyszenia i działa z upoważnienia i w imieniu Walnego Zjazdu,
2. Do Zarządu mogą być powołane osoby tylko spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Zarząd składa się z 4 członków w tym z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika, wybieranych przez Walny Zjazd.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z upływem kadencji, z chwilą śmierci, złożenia rezygnacji lub odwołania.
5. Odwołać Członka Zarządu może tylko Walny Zjazd.

§ 23

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz kieruje jego działalnością, podejmując decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zjazdu, a w szczególności:

1)sprawuje zarząd nad majątkiem Stowarzyszenia;
2) przyjmuje i skreśla zwyczajnych i wspierających członków;
3) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Stowarzyszenia;
4) decyduje o strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia i ustala liczbę stałych pracowników i osób czasowo współpracujących ze Stowarzyszeniem, jak również określa zasady ich pracy i wynagradzania;
5) ustala podział pracy pomiędzy członków Zarządu;
6) powołuje Prezesa Klubu,
7) opracowuje projekty programów działania Stowarzyszenia i planów ich realizacji;
8) opracowuje projekty regulaminów pracy Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i przedstawienie ich Walnemu Zebraniu Członków
9) uchwala regulamin zwrotu kosztów i wydatków osobom, które je poniosły w związku z działalnością Stowarzyszenia;
10) uchwala instrukcje w zakresie administrowania i działalności finansowo-gospodarczej;
11) opracowuje plany i bilanse finansowe oraz sprawozdania roczne z działalności Stowarzyszenia;
12) nadaje godność Członka Honorowego;

2 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w kwartale i zwołuje je Prezes lub z jego upoważnienia inny członek Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub upoważnionego przez niego innego członka Zarządu;
4. Posiedzenia Zarządu powinny być protokołowane.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym z przewodniczącego, wybieranych przez Walny Zjazd.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
1) członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :

1) kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności zarządu Stowarzyszenia;
2) merytoryczna pomoc dla terenowych komisji rewizyjnych;
3) zbieranie informacji związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem organów Stowarzyszenia oraz terminowego wpłacania składek i przedstawianie wniosków na posiedzeniach Zarządu;
4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym na posiedzeniach Zarządu.

§ 25

1. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami w obrębie działalności Stowarzyszenia oraz sprawy nieprzestrzegania przez członków statutu i uchwał Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Do zadań Sądu w szczególności należy rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i odwołań członków Stowarzyszenia.
4. Sąd orzeka następujące kary :

1) upomnienie;
2) zawieszenie w prawach członka na okres 3 miesięcy do 2 lat;
3) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

5. Orzeczenia wydane przez Sąd mogą być zmienione tylko przez Walny Zjazd.

ROZDZIAŁ V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

—————————————————

§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze oraz ruchomości i nieruchomości.
2. Stowarzyszenie może nabywać dalszy majątek w każdej formie nie zabronionej przez prawo.
3. Stowarzyszenie może czerpać środki majątkowe z:
1) wpływów ze składek członkowskich;
2) dotacji ;
3) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;
4) dochodów z działalności gospodarczej;
5) darowizn, spadków i zapisów;
6) odsetek od depozytów bankowych;
7) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
8) z innych wpływów.
4. Celem zachowania przejrzystości działania Stowarzyszenia oraz uniemożliwienia wyprowadzania majątku Stowarzyszenia poza organizację wprowadza się następujące zakazy:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 27

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 28

1. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem statutowym Stowarzyszenia.
2. Dochody pochodzące z dotacji, spadków, zapisów i darowizn mogą być używane na realizację wszelkich celów statutowych Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 29

1. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Stowarzyszenie składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
2. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Stowarzyszenie długów przewyższających wartość mienia darowanego lub spadkowego.

§ 30

Za swoje zobowiązania Stowarzyszenie odpowiada całym majątkiem.

§ 31

Stowarzyszenie, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzi ją na zasadach rachunku ekonomicznego. Przedmiot i zakres prowadzonej działalności gospodarczej określa Zarząd stosowną uchwałą.

§ 32

W sprawach rachunkowości i ewidencji Stowarzyszenie stosuje zasady określone dla podmiotów gospodarczych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

§ 33

Dla ważności oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków wynikających z majątkowej i niemajątkowej działalności Stowarzyszenia wymagane jest działanie minimum 2 członków Zarządu, w tym prezesa.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

———————————————————————

§ 34

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zjazdu.
2. W razie przyjęcia przez Walny Zjazd uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walny Zjazd zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.

Świdnica, dnia 10 stycznia 2011 r.