Regulamin składek

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NABORU CZŁONKÓW ORAZ NALICZANIA I UISZCZANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

§ 1
Członkami Stowarzyszenia pro – motor mogą zostać podmioty, o których mowa w Rozdziale III Statutu Stowarzyszenia, po spełnieniu wymogów określonych w poszczególnych przepisach Statutu.

§ 2
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do uiszczania składki członkowskiej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Brak deklaracji ze strony członków, o których mowa w ust. 1, odnośnie uiszczania składki członkowskiej jest jednoznaczny z cofnięciem oświadczenia woli o przystąpieniu do Stowarzyszenia i skutkuje odmową przyjęcia w poczet członków.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek, jednakże mogą zadeklarować chęć łożenia świadczeń pieniężnych na rzecz Stowarzyszenia. Deklaracja ta jest wiążąca do jej cofnięcia, jednakże brak świadczenia ze strony członka honorowego nie może skutkować wykluczeniem go ze Stowarzyszenia.

§ 3
Na składkę członkowska składa się: składka stała

§ 4
1. Składka stała w wysokości 50, 00 zł ( słownie: pięćdziesiąt złotych ) rocznie uiszczana jest przez każdego członka zwyczajnego do końca stycznia kolejnego roku kalendarzowego.
2. Pierwsza składka wnoszona jest w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o przystąpieniu do Stowarzyszenia i ulega zaliczeniu na poczet bieżącego roku kalendarzowego bez względu na datę przystąpienia do Stowarzyszenia.

§ 5
Członek zwyczajny może zostać pozbawiony członkostwa w Stowarzyszeniu w przypadkach opisanych w Statucie Stowarzyszenia, w przypadku jednak zalegania z opłatą składki członkowskiej, członek zostaje skreślony z listy członków po wyczerpaniu „Procedury wezwania do wywiązania się z zobowiązań członkowskich wobec Stowarzyszenia pro-motor.

§ 6
Niniejszy regulamin wymaga zatwierdzenia przez Walne Zjazd Członków Stowarzyszenia. zmiany w regulaminie wymagają uchwały Zarządu Stowarzyszenia pro – motor.