Podwyższanie kwalifikacji – wymóg rynku pracy

REALIZACJA PROJEKTU ZAKOŃCZONA

CEL PROJEKTU:

Głównym celem realizowanego projektu było podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez ukończenie kursów w obszarze branży hotelarsko–restauracyjno–cateringowej (HoReCa) i turystycznej przez 100 osób dorosłych na terenie obszaru objętego ZIT AJ, w okresie od 2017.03.01 – 2018.10.31

W efekcie:

 • 88 osób o niskich kwalifikacjach zostało objętych doradztwem edukacyjno–zawodowym oraz uzyskało kompetencje/umiejętności zawodowe w ramach pozaszkolnych form kształcenia;
 • 48 osób powyżej 50 roku życia zostało objętych doradztwem edukacyjno–zawodowym oraz uzyskało kompetencje/umiejętności zawodowe w ramach pozaszkolnych form kształcenia;

WSPARCIE SKIEROWANE BYŁO DO:

osób dorosłych, które w rozumieniu przepisów KC zamieszkują obszar woj. dolnośląskiego, w tym obszar objęty ZIT AJ, tj. powiat jeleniogórski, Jelenią Górę Miasto, powiat lwówecki (gm. Gryfów Śląski, Lubomierz, Mirsk, Wleń), powiat złotoryjski (gm. Pielgrzymka, Świerzawa, Wojcieszów, Złotoryja), spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • posiadają wykształcenie na poziomie co najwyżej ponadgimnazjalnym (tzn. osoby o niskich kwalifikacjach), lub
 • są w wieku 50+.

FORMY WSPARCIA:

 1. Indywidualne doradztwo edukacyjno–zawodowe

Doradca dokonał analizy wiedzy, umiejętności, potencjału uczestnika, określił jego predyspozycje zawodowe oraz opracował jego dalszą ścieżkę udziału w projekcie, pomógł zdefiniować potrzeby oraz oczekiwania w kontekście kursów.

 1. Kształcenie w formach pozaszkolnych:
 • Kurs podnoszący umiejętności zawodowe, z zakresu:
  • „Kucharz”
  • „Dietetyk”
  • „Kelner”
 • Kurs kompetencji ogólnych z zakresu
  • „Przywództwo, budowanie i kierowanie zespołem” w wymiarze 32h
 • Kursy z zakresu:
  • „Profesjonalna obsługa klienta” – 32h
  • „Savoir vivre w biznesie” – 32h
  • „Planowanie i organizacja imprez i usług turystycznych” – 32h

Każdy z uczestników projektu otrzymał wsparcie doradcze oraz szkoleniowe, które przyczyniło się do podniesienia umiejętności zawodowych z zakresu kucharz, dietetyk, kelner oraz dodatkowe wsparcie szkoleniowe podnoszące jego kompetencje ogólne bądź inne indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego uczestnika i uczestniczki.

Projekt pt. „Podwyższanie kwalifikacji – wymóg rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez MS Consulting Agnieszka Mazurek w partnerstwie z Stowarzyszeniem PRO-MOTOR w ramach Osi Priorytetowej: 10 „Edukacja”, Działania: 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie: 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AJ, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 472 000,00 PLN
Wkład funduszy europejskich: 401 200,00 PLN